Switch to gallery n°

Size of the picture:

6650717 visits
mobile version
Poland :: Gal. 21 / 55
Poland, Gora Kalwaria (Mount Calvary), Fr Sajna Street.
Poland Gora Kalwaria (Mount Calvary) :: Fr Sajna Street. n° 2541