Switch to gallery n°

Size of the picture:

5089370 visits
mobile version
Poland :: Gal. 21 / 50
Poland, Gora Kalwaria (Mount Calvary), Fr Sajna Street.
Poland Gora Kalwaria (Mount Calvary) :: Fr Sajna Street. n° 2541